"Татвар төлөгчийн дугаар" нүдэнд ААН, байгууллага, хувь хүний регистрийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нэр" нүдэнд татвар төлөгчийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нууц үг" нүдэнд системд нэвтрэх нууц үгийг оруулна уу.

Тайлангын жагсаалт

Код Товчлол Тайлангийн нэр Хувилбар Мөрдөж эхэлсэн огноо
1 HTTYO-04 АТБӨЯХАТТ Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тайлан 1