"Татвар төлөгчийн дугаар" нүдэнд ААН, байгууллага, хувь хүний регистрийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нэр" нүдэнд татвар төлөгчийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нууц үг" нүдэнд системд нэвтрэх нууц үгийг оруулна уу.

Татвар төлөгчдийн анхааралд

Огноо: 31-MAR-15

Татвар төлөгчдийн 2014 оны 12-р сарын 31-ний байдлаарх татварын тооцоололын үлдэгдлийн баталгаажуулалтын ажлыг 2015 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хийж эхэллээ.