"Татвар төлөгчийн дугаар" нүдэнд ААН, байгууллага, хувь хүний регистрийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нэр" нүдэнд татвар төлөгчийн дугаар,
"Хэрэглэгчийн нууц үг" нүдэнд системд нэвтрэх нууц үгийг оруулна уу.

Татвар төлөгчдийн анхааралд

Огноо: 12-JUN-13

2013 оны 04-р сарын 25

Татвар төлөгч та Цахим татварын мэдээллийн системд нэвтрэхийн тулд • Татвар төлөгчийн дугаар талбарт татвар төлөгчийн дугаарыг оруулна. • Хэрэглэгчийн нэр талбарт татвар төлөгчийн дугаарыг давтан оруулна. • Нууц үг талбарт одоогийн Цахим тайлангийн системд ашигладаг нууц үгийг оруулна.