Падааны дугаар шалгах

Байгууллагын регистр оруулна уу.
Падаан дугаар оруулна уу.